Hiệu Ứng Nhiễu Sóng VHS – VHS Studio – VHS 100 + Overlays Package (MP4, CUBE) (Google Drive)

Hiệu Ứng Nhiễu Sóng VHS – VHS Studio – VHS 100 + Overlays Package: The VHS Pack for Video Creators bao gồm nhiều Luts và video Overlay dành cho Premiere Pro, After Effect, Final Cut Pro, Davinci….

2717 Views Like Comment

Hướng Dẫn Thêm và Sử dụng LUTs Trong Final Cut Pro X – How to Import and Use LUTs in Final Cut Pro X

Hướng dẫn sử dụng LUTs trong Fcpx ngắn gọn

3922 Views 1 Like Comment