Hiệu Ứng Chuyển Cảnh Glitch Dành Cho Final Cut Pro – Glitch Flash Transitions Pack

Chúng rất dễ sử dụng…trình chiếu, quảng cáo và video sự kiện của bạn một cách chuyên nghiệp.

694 Views 6 Likes Comment

Object Wipe Transition Pro – Final Cut Pro X

Tạo một quá trình chuyển đổi mặt nạ / xóa liền mạch với 53 đối tượng đặt trước hoặc bất kỳ hình ảnh png nào bạn chọn.

786 Views 1 Like Comment

Hiệu Ứng Chuyển Cảnh 3D Dành Cho FCX – 3D Transitions Final Cut Pro

Hiệu Ứng Chuyển Cảnh 3D Dành Cho FCX – 3D Transitions Final Cut Pro: Gói bao gồm 16 hiệu ứng chuyển cảnh 3D dành cho Final Cut Pro.

821 Views 1 Like Comment

Hiệu Ứng Chuyển Tiếp Khói Trong Final Cut Pro – Smoke Transitions – Motionaray

Hiệu Ứng Chuyển Tiếp Khói Trong Final Cut Pro – Smoke Transitions – Motionaray là một mẫu Final Cut Pro tuyệt vời có 70 cách khác nhau mà khói phản ứng với môi trường và ảnh hưởng đến cảnh quay của bạn.

794 Views 1 Like Comment

Pixel Film Studios – TransText Volume 2

Pixel Film Studios – TransText Volume 2 chứa hơn 60 cài đặt trước hoạt hình riêng lẻ với các điều khiển tốc độ có thể điều chỉnh, cho phép người dùng FCPX tạo chuyển tiếp chuyên nghiệp một cách nhanh chóng và dễ dàng.

745 Views 1 Like Comment